Základní informace I Stavby I Aktuality I Odkazy I Kontakt

 

Vodárenský soubor Vinice

Základní informace o stavbě:
Vodárenský soubor Vinice usnadní zásobování pitnou vodou městské části Roudná, části Lochotína, Vinic a středu města. Zároveň bude možno v blízké budoucnosti odstavit z provozu starý a poruchový výtlačný řad z vodojemu Bory do vodojemu Sylván. Hlavním objektem vodárenského souboru bude vodojem o celkovém akumulačním objemu 2 x 6000 m3 pitné vody. Jeho součástí budou rovněž propojovací řady a připojení vodojemu na dva výtlačné řady do vodojemu Sylván.

Tento vodárenský soubor staví akciová společnost Metrostav a podílí se na něm rovněž akciová společnost Strabag.
 


2006 listopad, prosinec - zahájení stavby:
 

 
Stavební práce na Vinici.   Štola pro potrubí vedoucí do Lochotínské ulice.

Vodojem Vinice je podzemní železobetonový vodojem o objemu 2 x 6000 m3 pitné vody. Z vodojemu Vinice bude zásobeno I. tlakové pásmo převážně severozápadní části města. Součást stavby vodojemu bude šachta hluboká 47 metrů a štola dlouhá 162 metrů, kterými bude propojeno potrubí do Lochotínské ulice vedle ZOO.

Jedna z šachet vodárenského souboru Vinice byla ručně i za pomocí strojů vyhloubena a v současné době se provádí její primární a sekundární pažení. Jde o vstupní šachtu do potrubní štoly; bude hluboká 48 metrů a má průměr 4 metry. Šachtou povede potrubí vodovodních výtlačných řadů s rezervou. K hloubení muselo být vzhledem ke geologickým podmínkám použito také trhacích prací. Denně se daří vyhloubit, vybudovat pažení a provést finální úpravy povrchu v délce cca 1,5 – 2 metry. U druhé šachty byla vyvrtána a vybetonována pilotová stěna, včetně jejího převázání a kotvení do svahu. Byla vybudována příjezdová jáma, vybourán vstupní portál a osazeno pažení. Štola v délce 15 metrů byla odtěžena za pomoci strojů – denně se posouvá o další 1,5 - 2 metry.


2007 leden - březen:
 

 
Metrostav buduje 162 metrů dlouhou štolu.   Tato unikátní stavba zaujala také novináře.

Na staveništi u zoologické zahrady Metrostav k 23. březnu 2007 stavebně dokončil šachtu hlubokou 47 metrů a provizorně ji zakryl. Ke stejnému datu provedl ražbu štoly v celé délce projektovaných 162 metrů, včetně provedení primárního pažení. Ražba štoly byla prováděna pomocí trhacích prací, a to zhruba dvakrát denně 1,5 metru. V celé délce štoly je proveden štěrkový podsyp a jsou zahájeny armovací práce pro konstrukční beton podlahy štoly, která bude spolu se šachtou sloužit jako kolektor pro uložení potrubí.
Na stavbě vodojemu Vinice byla provedena skrývka ornice. Hloubení stavební jámy je hotové z 85 procent.
 


2007 duben - červen:

 

Betonáž stěn vodojemu.

Jáma pro vodojem na Vinicích byla kompletně vyhloubena. Stavebníci dokončili úpravu základové spáry a betonáž podkladního betonu. Dále provedli kompletní armování dna nádrže a jeho betonáž. V červnu pokračují práce na armování a betonáži obvodových stěn vodojemu. Do šachty a štoly se montuje vodovodní potrubí.

 

Armovací železo stěny vodojemu.

 


2007 červenec - říjen:

Byla provedena kompletní betonáž vodojemu, tj. dna, stěn i stropu, dále je kompletně vybetonována armaturní komora. Na počátku října se proto mohla uskutečnit zkouška vodotěsnosti vodojemu, tj. napouštění jednotlivých komor vodou. Dále bylo položeno výtlačné potrubí 2x DN 500 v délce 500 metrů a potrubí odpadu z vodojemu DN 500 v délce 500 metrů. Hotové je rovněž potrubí vodovodního zásobního řadu Tylova ulice v délce 400 metrů. Na stavbě zásobního řadu Lochotínská ulice je dokončena pokládka potrubí DN 350 v úseku podél zoologické zahrady, včetně asfaltobetonového povrchu, a pokračuje pokládka směrem k Lochotínské ulici. Celkem je položeno zhruba 1.500 metrů potrubí.


2007/2008 listopad – leden:

Do potrubní štoly je kompletně položeno potrubí. Úspěšně proběhla zkouška nepropustnosti pravé komory vodojemu, která byla zkušebně naplněna vodou o objemu 6 000 m 3.  Ve vodojemu začala montáž technologie a vystrojení manipulační komory. Vodovodní výtlačné řady jsou dokončeny. Dokončen je rovněž zásobní vodovodní řad Tylova ulice.


2008 únor – duben:

Úspěšně proběhla zkouška vodotěsnosti celého vodojemu. Výtlačné řady dokončeny včetně tlakových zkoušek. Je dokončen odpad z vodojemu a provádí se úprava břehu řeky.  Uvnitř vodojemu už byla dokončena montáž technologie. Je dokončen zásobní řad z Radčické ulice.


2008 květen - červenec:
 

 
Vodojem Vinice – gabionová stěna.   Vodojem Vinice – schody do nádrže vodojemu.

Úspěšně proběhla zkouška vodotěsnosti celého vodojemu a je dokončena montáž technologie. Dále byly dokončeny výtlačné řady včetně tlakových zkoušek. Vodojem je zasypán, byly dokončeny terénní úpravy a nyní se provádějí se sadové úpravy. Kompletně je dokončen odpad z vodojemu , včetně vyústění do řeky.  Před dokončením je příjezdová komunikace a oplocení


2008 srpen – říjen:
 

-   -
Terénní úpravy v okolí vodojemu Vinice.   Oplocení dokončeného vodojemu.

Vodárenský soubor Vinice byl uveden dne 30. září 2008 do zkušebního provozu.


2009 leden:
 

-

K dokončenému vodojemu na Vinici byla umístěna pamětní deska, která informuje veřejnost o základních faktech projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně.

[ Zpět ]