Základní informace I Stavby I Aktuality I Odkazy I Kontakt


Vodárenské soubory
Hlavní vodovodní sítě povedou do Lobez a na Vinice. Jejich úkolem je zlepšit kvalitu vody na Vinicích a zajistit pro Severní Předměstí náhradní přívod pitné vody - v případě havárie se jen přepne na jiný řád.

  • Vodárenský soubor Lobzy

  • Vodárenský soubor Vinice


Retenční nádrže
Mají zadržovat vodu při přívalových deštích. Sníží nárazové množství odpadních vod v kanalizačním sběrači, aby se nejvíce znečištěný prvotní splach neodlehčoval přes přepady rovnou do řeky Berounky, ale postupně protekl čistírnou odpadních vod. Zároveň sníží i riziko poškození kanalizace.

  • Retenční nádrž Gera

  • Retenční nádrž Bolevec


Kanalizační systémy
Nově vybudovaná kanalizace na Valše, v Radčicích, Křimicích a na Lochotíně má celkovou délku přibližně 23 kilometrů. Zajistí plnohodnotné bydlení v okrajových částech města.

  • Kanalizace Valcha

  • Kanalizační systém Křimice, Radčice a Lochotín


Vodárenský soubor Lobzy bude tvořit výtlačný řad pitné vody vedený z vodojemu Homolka přes městskou část Slovany a Lobzy až do místa nově navrženého vodojemu Lobzy. Vodojem je navržen pro jímání pitné vody o celkovém objemu až 2 x 10000 m3. Jeho vybudováním budou eliminovány problémy se zásobováním pitnou vodou v městské části Lobzy a Doubravka, zejména podél Rokycanské třídy, kde nyní nedostatečný tlak v síti způsobuje problémy v zásobování pitnou vodou. Celková délka potrubí bude zhruba 7 kilometrů.
 


Vodárenský soubor Vinice usnadní zásobování pitnou vodou městské části Roudná, části Lochotína, Vinic a středu města. Zároveň bude možno v blízké budoucnosti odstavit z provozu starý a poruchový výtlačný řad z vodojemu Bory do vodojemu Sylván. Hlavním objektem vodárenského souboru bude vodojem o celkovém akumulačním objemu 2 x 6000 m3 pitné vody. Jeho součástí budou rovněž propojovací řady a připojení vodojemu na dva výtlačné řady do vodojemu Sylván.


Retenční nádrž Gera bude situována za Boleveckou ulicí nedaleko vysokoškolských kolejí. Je navržena jako podzemní železobetonový monolitický objekt s retenčním objemem 2350 m3.

 


 


Retenční nádrž Bolevec bude umístěna při komunikaci U Velkého rybníka nedaleko železniční trati na Žatec. Je navržena jako podzemní železobetonový monolitický objekt s retenčním objemem 3100 m3.

 


 


Kanalizační systém splaškové kanalizace Valcha bude mít celkovou délku zhruba 9 kilometrů. Bude napojen na současný Litický sběrač. Čerpání splaškových odpadních zajistí 5 čerpacích stanic. 


Kanalizační systém splaškové kanalizace Křimice, Radčice a Lochotín bude mít celkovou délku zhruba 14 kilometrů. Umožní plnohodnotné bydlení v okrajových částech města Plzně. Protože bude napojen na stávající kanalizační systém města, bude zaručeno kvalitní čištění odpadních vod v městské čistírně odpadních vod před jejich vypuštěním do řeky Berounky.

[ Zpět ]