Základní informace I Stavby I Aktuality I Odkazy I Kontakt

 

Kanalizace Valcha – fakta o projektu a jeho realizaci

Výstavba kanalizačních řadů v lokalitě Valcha je součástí významného projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně. Převažující zástavba v této lokalitě je obytná s rodinnými domy, menší část jsou stavby pro individuální rekreaci. Projekt umožní připojení rodinných domů na kanalizační systém s cílem vyčistit odpadní vody před jejich vypouštěním do řeky Berounky v městské čističce odpadních vod. Celková délka potrubí bude zhruba 9 kilometrů, z toho 7 km připadá na splaškovou gravitační kanalizaci a 2 km na kanalizační výtlak s pěti čerpacími stanicemi.

I.
Navržený systém kanalizačních stok na Valše nelze chápat jako soubor samostatných projektů pro každou jednotlivou ulici zvlášť, ale jako komplexní celek, tj. jako systém. Začátek toho systému je vždy v místě napojení nebo zaústění, tj. v tomto případě v místě napojení na Litický kanalizační sběrač. Toto je nejnižší místo a odtud se projektuje dál směrem do zástavby, pochopitelně za předpokladu optimálního spádu gravitační kanalizace. Protože na Valše je členitý terén s rozdílnými nadmořskými výškami na poměrně malé ploše, bylo nutné kanalizaci vyprojektovat jako kombinovanou – gravitační a tlakovou. Pro tlakovou kanalizaci je zde vybudováno pět čerpacích stanic.
Projektant je při navrhování kanalizačních stok ovlivňován rovněž již existujícími podzemními inženýrskými sítěmi, a musí tedy respektovat souběhovou vzdálenost nebo vzdálenost vzájemného křížení, stanovené normami. Dále je projektant omezován požadavky správců inženýrských sítí a požadavky správců komunikací na umístění revizních šachet a trasy stok umístěných v komunikaci. Dalším důležitým hlediskem je, aby stoka byla v hloubce, která v maximální možné míře umožní gravitační připojení okolních nemovitostí, tj. aby vlastníci domů a budov nemuseli splašky do stoky přečerpávat. Ne vždy se to však s ohledem na výše uvedené daří.

II.
Všichni obyvatelé měli možnost se o kanalizaci dozvědět a měli možnost uplatnit své připomínky. Územní řízení probíhalo v roce 2003, stavební řízení v roce 2004. Veřejnost byla o zahájení řízení a o vydání rozhodnutí informována formou veřejné vyhlášky se zveřejněním na úředních tabulích.

III.
Politikou Evropské unie a České republiky je ochrana životního prostředí, v tomto případě povrchových a podzemních vod. Končí tedy doba různých podmoků, vícekomorových septiků s přepady do dešťové kanalizace nebo vodoteče, žump s pochybnou těsností. Připojení na splaškovou kanalizaci je vždy s ohledem na životnost kanalizace minimálně 80 let ekonomicky výhodnější, než provozování domovních čistíren odpadních vod nebo legální vyvážení žump. Problémem jsou tedy momentální jednorázové náklady na pořízení kanalizační přípojky. Pokud se zohlední čas a pohodlí takového připojení, jeví se výsledek zcela jinak – výhodnější bude připojení ke kanalizaci.

IV.
Připojením nemovitostí na kapacitní splaškovou kanalizaci prokazatelně vzrůstá cena nemovitostí v daném místě, tj. vybudováním splaškové kanalizace se v dané lokalitě zhodnocují nemovitosti na realitním trhu.

V.
Město Plzeň není a ani nemůže být vlastníkem kanalizačních přípojek soukromých nemovitostí, tzn. že v konečné fázi si tuto kanalizační přípojku bude muset zaplatit vlastník připojované nemovitosti. Město Plzeň však nabízí službu, která vlastníkům připojovaných nemovitostí proces připojení značně zjednoduší.

VI.
Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, tj. vyhláška kterou se provádí stavební zákon, v ustanovení §11, odst. 3 uvádí: "Stavby musí být napojeny na veřejnou kanalizaci, pokud je v technicky popřípadě ekonomicky dosažitelné vzdálenosti a má dostatečnou kapacitu. V opačném případě je nutno realizovat zařízení pro zneškodňování odpadních vod, například malé ČOV, žumpy." V podstatě to znamená povinnost vlastníků nemovitostí připojit se ke kanalizaci, která zajistí vyčištění jejich splaškových vod v městské ČOV.


Další informace poskytne:

Jiří Bigas, vedoucí realizačního týmu P.G.Management
jiri.bigas@pgm.cz
224 916 850
724 042 370

Ing. Josef Holý, manažer technického úseku ÚKEP
holy@plzen.eu
378 035 955
724 507 449

 


[ Zpět ]