Základní informace I Stavby I Aktuality I Odkazy I Kontakt

 


Metrostav buduje na Vinici štolu dlouhou 165 metrů

Vodárenský soubor Vinice je jednou ze šesti staveb projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně. Hlavním objektem tohoto souboru bude vodojem o celkovém objemu 2 x 6000 m3 pitné vody a jeho připojení na dva výtlačné řady do vodojemu Sylván a veškeré propojovací řady. Technicky nejnáročnějšími díly jsou šachta hluboká 47 metrů a štola dlouhá 165 metrů. Oběma tunely bude propojeno potrubí do ulice Pod Vinicí vedle zoologické zahrady.

Od září loňského roku, kdy byl projekt slavnostně zahájen, stavbaři Metrostavu provedli kompletní stavební práce na objektu šachty Š2, včetně finální úpravy povrchů. Celkem 47 m hluboká šachta je v současné době provizorně zakryta těžkým poklopem a připravena na montáž vodovodní technologie – tj. pěti souběžných potrubí jednotlivých vodovodních řadů a vzduchotechnického potrubí pro odvětrávání štoly. Zahájení této etapy je závislé na postupu prací na dalším objektu tohoto souboru – 165 m dlouhé štole Š1, z níž je již hotovo 135 m, včetně osazení ztužujících rámů, pažení a provedení betonové výplně do výrubu. Ražby budou ukončeny pravděpodobně 19. března 2007.
Stavbaři Metrostavu již zahájili také zemní práce v místě budoucího železobetonového vodojemu s chlorovnou, jehož výstavba může být zahájena po ukončení trhacích prací na šachtě Š2.

Šachta Š2
Hloubení šachty probíhalo ve zpevněném pískovci za pomoci trhavin s následným vytěžením výkopku. Takto hloubenou šachtu bylo třeba následně zpevňovat výztužnými rámy a celoplošným ocelovým pažením. Následně pak bylo prováděno také trvalé vystrojení šachty pomocí dvou řad výztuží ze svařovaných sítí KARI a čtyř rovnoměrně umístěných ztužujících železobetonových věnců. Minimální tloušťka definitivní obezdívky šachty činí 250 mm. Po osazení provozního potrubí bude volný prostor vyplněn popílkocementovou suspenzí, čímž bude celá šachta znepřístupněna.

Štola Š1
Také ražba této štoly probíhá podobně, jako tomu bylo u šachty Š2. Každý den jsou realizovány dva odstřely v záběru po cca 1,5 m v kombinaci s provedením primárního pažení. Primární pažení štoly je prováděno třídílnou ocelovou obloukovou výztuží s proměnlivou roztečí výztužných rámů. Na prvním šestnáctimetrovém úseku štoly jsou na každém metru osazeny 4 rámy, v dalších 30 metrech pak 3 a ve zbylém úseku štoly (116 m) 2 rámy/m.
Celoplošné zajištění výrubu je navrženo z ocelových pažnic UNION, ve formě příložného pažení. Podkovovitý tvar provizorní výstroje štoly se montuje ze tří částí, dvou postranních a jednoho horního oblouku. Prostor mezi výrubem a pažnicemi je vyplňován pneumaticky dopravovanou suchou betonovou směsí. Trvalé finální pažení štoly bude provedeno definitivní obezdívkou o minimální tloušťce 250 mm zpevněnou svařovanými sítěmi KARI.
Vstup do štoly bude možný přes 3,2 m vysokou komoru o rozměrech 3,8 x 4,8 m, která současně tvoří vstupní portál štoly.

Na jednotlivých stavbách souboru Vinice pracuje v současnosti přibližně 20 pracovníků, kteří při hloubení šachty obsluhovali malé pásové rypadlo – JCB a na těžení výkopku po odstřelu používali hloubkové rypadlu RDK. Komunikace při výjezdu ze staveniště jsou průběžně čištěny a při špatném počasí je pro umývání vozovky používáno mechanické koště v kombinací s kropícím vozem.

Vodárenský soubor Vinice usnadní zásobování městských částí Roudná, Lochotín a Vinice a centra města pitnou vodou. Zároveň umožní v blízké budoucnosti odstavit z provozu starý a poruchový výtlačný řad z vodojemu Bory do vodojemu Sylván. Vodojem je hlavním objektem tohoto vodárenského souboru, jehož součástí budou rovněž propojovací řady a připojení vodojemu na dva výtlačné řady do vodojemu Sylván.
Vodárenský soubor Vinice je součástí Projektu doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně, který je svou celkovou hodnotou 1,7 miliardy korun největší novodobou investicí města. Projekt e podpořený prostřednictvím Fondu soudržnosti Evropské unie, která na něj přispěje částkou zhruba 1,2 miliardy korun. Dalších 63 milionů korun poskytne Státní fond životního prostředí ČR, zbytek si město Plzeň půjčí od Evropské investiční banky.

Vodárenský soubor buduje akciová společnost Metrostav a podílí se na něm rovněž akciová společnost Strabag. Celý projekt realizuje stavební sdružení Čistá Plzeň, které vyhrálo ve výběrovém řízení. Sdružení tvoří společnosti HOCHTIEF CZ jako lídr sdružení (34 %), Metrostav (25 %), Stavby silnic a železnic (23 %), TCHAS (10 %) a Strabag (8 %).

Předpokládaný termín dokončení projektu je stanoven na konec srpna 2008.


V Plzni, dne 9. března 2007
 

Pro další informace kontaktujte:
Jiří Bigas, vedoucí realizačního týmu P.G.Management
224 916 850
724 042 370
mailto: jiri.bigas@pgm.cz

Mgr. Alena Čechová
ředitelka útvaru Komunikace, tisková mluvčí HOCHTIEF CZ
Tel.: +420 283 841 851
Fax: +420 283 840 642
mailto: alena.cechova@hochtief.cz


[ Zpět ]