Základní informace I Stavby I Aktuality I Odkazy I Kontakt

 


Postup prací na největším vodohospodářském projektu

Město Plzeň zahájilo realizaci projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury. Během letošního a příštího roku budou na rozsáhlém území vybudovány kanalizace a vodovody, jejichž cílem je vyčistit odpadní vody před jejich vypuštěním do řeky Berounky, vyřešit deficit splaškové kanalizace a zlepšit zásobování Plzně pitnou vodou, zejména v oblasti Sylvánu a Švábin.

V současné době je rušno na všech staveništích. Sdružení Čistá Plzeň (HOCHTIEF CZ, Metrostav, Stavby silnic a železnic, TCHAS a Strabag) začalo budovat páteřní vodovodní řady do městských částí Lobzy a Vinice, které patří k největším stavbám celého komplexu. Projekt dále zahrnuje kanalizaci na Valše, odkanalizování Křimic, Radčic a Lochotína. Dalšími stavbami jsou podzemní retenční nádrže Gera a Bolevec, kde pokračují výkopové práce.

HOCHTIEF CZ
Akciová společnost HOCHTIEF CZ jako vedoucí člen sdružení Čistá Plzeň realizuje části projektu Čistá voda na retenčních nádržích Gera a Bolevec a realizuje práce na odkanalizování městských částí Radčice, Křimice a Lochotín.
U retenční nádrže Gera je v současné době vybudováno zařízení staveniště, včetně přípojek, a v oblasti je sejmutá ornice, aby mohly začít hrubé terénní úpravy. Během uvedených prací bylo vykopáno cca 8 000 m³ zeminy, která byla odvezena na skládku.
Také retenční nádrž Bolevec má vybudované zařízení staveniště, včetně přípojek, v lokalitě byla sejmuta ornice a byly zahájeny hrubé terénní úpravy. Stavební jáma pro budoucí stavbu je již z jedné čtvrtiny dokončena. Byly také zahájeny přípravné práce přeložky stoky, která byla přemístěna o několik metrů, aby mohly pokračovat výkopové práce.
Stejný postup platí i pro část projektu odkanalizování městských částí Radčice, Křimice a Lochotín. Bylo vybudováno zařízení staveniště, včetně přípojek, a sejmutá ornice byla odvezena na skládku. Začaly hrubé terénní úpravy pro vybudování budoucích objektů. Na trase kanalizace je několik čerpacích stanic, u kterých  jsou dokončeny železobetonové konstrukce stěn, dna, případně stropu stanice. V úseku 600 m je také dokončen výtlak.
Veškeré práce zatím postupují podle daného harmonogramu.

Metrostav
Akciová společnost Metrostav realizuje v rámci projektu Čistá voda vodárenský soubor Vinice a odkanalizování obce Valcha.
Jedna z šachet vodárenského souboru Vinice byla vyhloubena ručně i za pomocí strojů a v současné době se provádí její primární a sekundární pažení. Jde o vstupní šachtu do potrubní štoly. Bude hluboká 48 metrů a má průměr 4 metry. Šachtou povede potrubí vodovodních výtlačných řadů s rezervou. K hloubení muselo být vzhledem ke geologickým podmínkám použito i trhacích prací. Denně se daří vyhloubit, vybudovat pažení a provést finální úpravy povrchu v délce cca 1,5 – 2 m.
U druhé šachty byla vyvrtána a vybetonována pilotová stěna, včetně jejího převázání a kotvení do svahu. Byla vybudována příjezdová jáma, vybourán vstupní portál a osazeno pažení. Štola v délce 15 m byla odtěžena za pomoci strojů – denně se posouvá o další 1,5 - 2 m.
V části odkanalizování obce Valcha je u výtlaku dokončena pokládka potrubí, které bylo následně zasypáno. Tři šachty na trase kanalizace byly v souladu s projektem zabetonovány.
U stoky C byl proveden výkop rýhy a pokládka potrubí v úseku od prefa šachty C-176 k šachtě C-183, výkop a betonáž monolitické šachty. U další stoky musela být překopána vozovka ulice K Valše a do výkopu bylo uloženo potrubí.

Stavby silnic a železnic
V roce 2006 zahájila akciová společnost Stavby silnic a železnic (SSŽ) práce na objektech vodojem Lobzy, terénní a sadové úpravy a demolice objektu Lobezká č.p. 127/45.
Na objektu vodojemu bylo vybudováno zařízení staveniště včetně elektro přípojky a provizorní přístupové komunikace. Pak byl proveden pyrotechnický a archeologický průzkum. Po něm začaly výkopové práce pro založení vodojemu. V roce 2006 bylo vytěženo 43 560 m³ zeminy a zajištěno 1112 m² svahů jámy torkretem. Uvedený objem prací představuje 30 % z celkového objemu.
Pro terénní a sadové úpravy byla sejmuta ornice v objemu 1602 m³, která byla odvezena na mezideponii. Tím je hotovo 17 % prací z jejich celkového objemu.
Objekt v Lobezké ulici byl vyklizen a v současné době statik zpracovává podrobný postup pro demolici z důvodu zajištění bezpečnosti okolních objektů.
Práce provedené v roce 2006 jsou v souladu s harmonogramem, zpracovaným pro tuto stavbu. Byl naplněn i plánovaný finanční objem prací.

TCHAS
Společnost TCHAS, spol. s.r.o., realizuje stavební objekt Výtlačný řad TLT DN 600, který je součástí části stavby Vodárenský soubor Lobzy. Práce na něm byly zahájeny 1. listopadu 2006 pokládkou vodovodního potrubí v bermě řeky Úslavy, která byla k 31. 12. 2006 v délce 997 m dokončena. Počátkem a v průběhu prosince byly zahájeny práce na protlaku pod železniční tratí České Budějovice - Plzeň a bylo zahájeno kácení stromů a křovin v parku a lesoparku Homolka. Práce byly koncem prosince 2006 dokončeny v délce 36 m včetně startovací a koncové jámy.
V průběhu ledna 2007 pokračují práce na pokládce vodovodního potrubí v bermě řeky Úslavy (cca 80 m) tak, aby koncem ledna mohla být zahájena realizace shybky pod řekou Úslavou. Od počátku ledna 2007 byly zahájeny také práce na pokládce vodovodního řadu v areálu vodojemu Homolka a přípravné práce na protlacích pod Plzeňskou cestou a Nepomuckou třídou tak, aby mohly být do 15. března hotové.

Strabag
Práce akciové společnosti Strabag na části projektu Čistá voda začínají podle daného harmonogramu až v průběhu let 2007 a 2008. V oblastech Vinice a Radčice-Křimice tedy v současné době probíhá předvýrobní příprava, která zahrnuje zajištění dopravně inženýrských opatření včetně výkopového povolení, vytýčení stávajících inženýrských sítí, vybudování zařízení staveniště, zajištění dodávky materiálů nutných k realizaci díla a zajištění meziskládek materiálu a mezideponií zeminy nutných k provedení prací.
Práce budou zahájeny v únoru, popř. březnu 2007 v závislosti na povětrnostních podmínkách. Současně dojde k zahájení prací na zásobním řadu v Lochotínské ulici a radčickém výtlaku.

Stavební sdružení Čistá Plzeň tvoří tyto společnosti s následujícími podíly: HOCHTIEF CZ jako lídr sdružení (34%), Metrostav (25%), Stavby silnic a železnic (23%), TCHAS (10%) a Strabag (8%).

Projekt Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně představuje jednu z největších investic v novodobé historii Plzně. Za téměř 2 miliardy korun postaví město na rozsáhlém území soubor šesti staveb. Finanční hodnota projektu je zhruba 1 miliarda 700  milionů korun a město Plzeň na něj získalo finanční pomoc z Evropské unie a od České republiky. Téměř 75 procent z ceny, tedy asi 1,18 miliardy korun, poskytne Plzni Evropská unie a 64 milionů poskytne Státní fond životního prostředí ČR. Zbytek si město půjčí od Evropské investiční banky, dluh přitom začne splácet až po pěti letech od dokončení projektu.


V Plzni, dne 23. ledna 2007

 

Pro další informace kontaktujte:
Jiří Bigas, vedoucí realizačního týmu P.G.Management
224 916 850
724 042 370
mailto: jiri.bigas@pgm.cz

Mgr. Alena Čechová
ředitelka útvaru Komunikace, tisková mluvčí HOCHTIEF CZ
Tel.: +420 283 841 851
Fax: +420 283 840 642
mailto: alena.cechova@hochtief.cz


[ Zpět ]