Základní informace I Stavby I Aktuality I Odkazy I Kontakt

 

Největší vodohospodářský projekt v Plzni úspěšně dokončen

Projekt Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně, který představoval jednu z největších investic v novodobé historii města, úspěšně skončil. Město Plzeň vybudovalo za 60,109.000 Eur, s podporou Evropské unie a českého státu, soubor šesti staveb, které řeší deficit splaškové kanalizace a nedostatky v zásobování Plzeňanů pitnou vodou.

Projekt byl realizován v letech 2006 – 2008, zahrnuje soubor šesti staveb (vodárenské soubory Lobzy a Vinice, retenční nádrže Gera a Bolevec, kanalizaci Valcha a kanalizaci v Křimicích, Radčicích a Lochotíně) a doplní a zkvalitní vodovodní a kanalizační síť Plzně. Výběrové řízení na dodavatele největší novodobé stavební zakázky financované na území města z veřejných zdrojů vyhrálo a jednotlivé stavby realizovalo sdružení stavebních firem Čistá Plzeň. Sdružení tvoří společnosti HOCHTIEF CZ jako lídr sdružení (34 %), METROSTAV (25 %), Stavby silnic a železnic (23 %), TCHAS (10 %) a STRABAG (8 %).

Financování
Město Plzeň získalo na realizaci projektu finanční pomoc z Evropské unie a od České republiky. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu  soudržnosti  částkou ve  výši 39,090.000 Eur a Státním fondem životního prostředí ČR částkou ve výši 63,325.850 Kč. Zbytek si město půjčilo od Evropské investiční banky.
„Příspěvek Evropské unie na tento projekt je největší dotace získaná v historii Plzně,“ řekl primátor Miroslav Rödl. „Pro Plzeň znamená důležitý krok v rozvoji města a pro Plzeňany významné zvýšení životní úrovně v krátkém časovém úseku. Svědčí o tom, že připravovat velké projekty se vyplácí a že čerpání prostředků z Evropské unie není v žádném případě fikcí.“
Evropská unie poskytuje členským zemím z Fondu soudržnosti finanční prostředky určené na zlepšení životního prostředí a zvýšení kvality života obyvatel konkrétní členské země, nebo určitého regionu. Pomáhá tak snižovat hospodářské a sociální rozdíly mezi občany Evropské unie.
„Získání finančních prostředků na takto rozsáhlý projekt byla práce administrativně i časově velmi náročná. První záměr projektu se datuje již od roku 1999,“ řekl  Erich Beneš, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně (ÚKEP). Útvar, který zřídilo město Plzeň k 1. březnu 2005 jako příspěvkovou organizaci, se soustřeďuje především na přípravu podobných projektů, na zpracování žádostí o dotace, na řízení a realizaci projektů a jejich následné administrativní vypořádání.
Ke konci října 2008 zaplatilo město Plzeň dodavatelům stavebních prací a služeb celkem  43,000.000 Eur, přičemž ke stejnému datu inkasovalo na dotacích částku ve výši 30,300.000 Eur z Fondu soudržnosti Evropské unie a částku ve výši  42,176.000 Kč od Státního fondu životního prostředí ČR. Celkové výdaje na realizaci projektu dosáhnou  60,109.000 Eur. Tato částka je vyšší oproti původním předpokladům o 3,612.000 Eur. Důvodem je rozšíření prací v rámci projektu, konkrétně prodloužení kanalizačních odboček za hranici vozovky v počtu 868 kusů a opravy povrchů komunikací o výměře 45.000 m2

Šest staveb
K největším stavbám vodohospodářského komplexu patří vodárenské soubory Lobzy a Vinice zahrnující vodovodní řady včetně velkokapacitních vodojemů. Projekt zahrnuje rovněž kanalizaci na Valše, odkanalizování Křimic, Radčic a Lochotínské ulice. Dalšími stavbami jsou nové retenční nádrže Gera a Bolevec, které budou zadržovat přívalové deště, aby voda nezahlcovala městskou kanalizaci. Cílem projektu bylo zlepšit zásobování obyvatel Plzně pitou vodou a zlepšit kanalizační síť, především v  okrajových částech města, zachytit přívalové srážky a vyčistit odpadní vody na městské ČOV před jejich vypuštěním do řeky Berounky.

1/ Vodárenský soubor Lobzy
Vodárenský soubor Lobzy tvoří soubor staveb za 15 milionů eur, kromě vodojemu je to výtlačný řad pitné vody vedený z vodojemu Homolka přes městskou část Slovany a Lobzy. Jeho vybudováním budou odstraněny problémy se zásobováním pitnou vodou v městské části Lobzy a Doubravka, především podél Rokycanské třídy, kde nedostatečný tlak v síti dosud způsobuje obyvatelům problémy.
Vodojem má kapacitu až 2 x 10.000 m3 pitné vody (do výkopu by se vešlo celé jedno fotbalové hřiště) a vybudovala ho akciová společnost Stavby silnic a železnic. Výtlačný řad DN 600 má délku zhruba 3,7 kilometrů a je dílem s.r.o. TCHAS. Celková délka položených nových vodovodních řadů je 7,3 km.

2/ Vodárenský soubor Vinice
Hlavním objektem vodárenského souboru Vinice je vodojem o celkovém akumulačním objemu 2 x 6.000 m3 pitné vody. Jeho součástí jsou rovněž propojovací řady a připojení vodojemu na dva výtlačné řady do vodojemu Sylván. Vodojem Vinice zlepší zásobování pitnou vodou v oblasti Roudné, části Lochotína, Vinic a v centru města. Zároveň bude díky němu možné odstavit z provozu starý a poruchový výtlačný řad z vodojemu Bory do vodojemu Sylván. Součástí souboru jsou dvě unikátní stavby - šachta hluboká 47 metrů a štola dlouhá 165 metrů, které umožňují propojení vodovodních řadů z vodojemu Vinice do ulice Pod Vinicemi. Celkem bylo na této stavbě položeno 5,1 km potrubí. Vodárenský soubor vybudovala společnost METROSTAV, na výstavbě vodovodních řadů se podílela a.s. STRABAG.

3/ Retenční nádrž Gera
Tato stavba je situována za Boleveckou ulicí nedaleko vysokoškolských kolejí. Jde o podzemní železobetonový monolitický objekt s retenčním objemem 2.350 m3 vody. Jejím cílem je snížení množství odpadních vod v kanalizačním sběrači zejména při prudkých deštích, čímž se sníží riziko poškození kanalizace a zároveň bude zajištěno vyčištění odpadních vod před jejich vypuštěním do řeky Berounky. Vybudovala ji společnost HOCHTIEF CZ.

4/ Retenční nádrž Bolevec
Další nádrž na zadržování dešťové vody je umístěna při komunikaci U Velkého rybníka nedaleko železniční trati na Žatec. Je to podzemní železobetonový monolitický objekt s retenčním objemem 3.100 m3 a stejně jako nádrž Gera má snížit množství odpadních vod v kanalizačním sběrači a jejich vyčištění před vypuštěním do řeky. Je rovněž dílem a.s. HOCHTIEF CZ

5/ Kanalizace Valcha
Kanalizační systém splaškové kanalizace vybudovala a.s. METROSTAV, má celkovou délku zhruba 9 kilometrů a čerpání splaškových odpadních vod zajistí pět čerpacích stanic. Kanalizace umožní připojení 460 budov. Kanalizační systém je zaústěn do dosavadního Litického sběrače.

6/ Kanalizace Křimice, Radčice a Lochotín
Druhý kanalizační systém splaškové kanalizace má celkovou délku zhruba 14 kilometrů. Umožní plnohodnotné bydlení v okrajových částech města Plzně. Protože bude napojen na současný kanalizační systém města, bude zaručeno kvalitní čištění odpadních vod v městské ČOV před jejich vypuštěním do Berounky. Vybudovala ho společnost HOCHTIEF CZ a na výstavbě se podílela také společnost STRABAG.

Podporu a propagaci projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně po celou dobu jeho realizace zajišťovala společnost P.G.Management, která zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku uvedených služeb. Zástupci společnosti působí oboru komunikace již více než deset let. Poskytují kompletní PR servis a konzultační činnost a zajišťují marketing a sponzoring sportovních akcí a společenských událostí.


V Plzni, dne 19. listopadu 2008


Další informace poskytne:

Jiří Bigas, vedoucí realizačního týmu P.G.Management
jiri.bigas@pgm.cz
224 916 850
724 042 370

Ing. Josef Holý, manažer technického úseku ÚKEP
holy@plzen.eu
378 035 955
724 507 449