Základní informace I Stavby I Aktuality I Odkazy I Kontakt

 

Kanalizace v Lochotínské ulici byla dokončena včas

Kanalizace v Lochotínské ulici, s celkovou délkou Lochotínského sběrače 1,7 km, je kompletně dokončena, včetně úprav povrchu vozovky. Termín 21. července 2008 tak byl dodržen. V souladu se smlouvou o dílo uzavřenou mezi městem Plzní a stavebním sdružením Čistá Plzeň bude společnost Hochtief CZ do 31. října 2008 budovat prodloužené odbočky v Keřové ulici a přepojení přípojek v Dělnické ulici.

Město postup prací na všech staveništích, tedy i v Lochotínské ulici, pravidelně kontrolovalo a kontroluje. Pokládka a kontrola kanalizačních stok probíhala standardním způsobem, což znamená, že před uložením roury do země se provádí její vizuální prohlídka, není-li poškozena. Po zásypu výkopu se provádí zkouška vodotěsnosti, a poté následuje ještě kamerová zkouška. Tato trojí kontrola je nutná, protože může nastat situace, že vizuální kontrola je v pořádku, zkouška vodotěsnosti dopadne také dobře, ale teprve kamerová zkouška odhalí prasklinu uvnitř roury. Poté je nutno rouru vyměnit.

Nynější stav v Dělnické ulici, tj. nutnost přepojit přípojky je výsledem nekvalitních podkladů. Do dokumentace pro územní rozhodnutí byly v roce 2003 zaneseny nepřesné údaje, a ty byly následně použity i do dalších stupňů projektové dokumentace. Tak se stalo, že přípojky jsou položeny níže než kanalizační stoka, do které mají ústit. Tento stav dodavatel stavebních prací v současné době napravuje, přičemž garantuje, že práce dokončí do výše uvedeného termínu, tj. 31. října 2008.


Rekapitulace projektu

Celý projekt Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně je před dokončením. Kanalizace v lokalitě Lochotínské ulice je součástí rozsáhlého kanalizačního systému Křimice, Radčice a Lochotín, a jen v rámci tohoto systému bylo položeno 8 km gravitačních kanalizačních stok a 6 km výtlačného kanalizačního potrubí.

Po započtení kanalizace na Valše a vodárenských souborů Vinice a Lobzy, vyjde celková délka veškerého potrubí položeného v rámci projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně na 35 km.

Město Plzeň již od zhotovitele převzalo vodojem Vinice, kde po proplachu a dezinfekci započne zkušební provoz.  Probíhají dokončovací práce na stavbě vodojemu Lobzy a na retenčních nádržích Gera a Bolevec.

Město Plzeň nad rámec původní smluvy o dílo mezi městem Plzní a sdružením zhotovitelů rozšířilo počet kanalizačních odboček na kanalizačních systémech Křimice, Radčice a Lochotín a na kanalizace Valcha o 868 kusů, přičemž součástí prací jsou rovněž celoplošné opravy vybraných komunikací. Z tohoto důvodu byl smluvní termín dokončení a předání staveb prodloužen 31. srpna 2008 do 31. října 2008. Změnami, které podporují cíl a účel projektu, se navýší smluvní cena o 3 mil. EUR.

Celkové náklady projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně jsou plánovány na 60 mil. EUR včetně DPH. Realizace projektu, který patří k největším v novodobé historii města, přinášela a dosud ještě přináší lidem komplikace, ale vybudování všech vodohospodářských staveb bude znamenat velký přínos pro všechny obyvatele Plzně. Projekt je dotován ze 75% z peněz Evropské unie a ze 4% z peněz Státního fondu životního prostředí ČR, město Plzeň využilo tuto jedinečnou příležitost, aby zlepšilo vodohospodářskou infrastrukturu, tj. kanalizační systém a zásobování obyvatel pitnou vodou.

Stavební sdružení Čistá Plzeň tvoří společnosti HOCHTIEF CZ, který je lídrem sdružení (34 %), METROSTAV (25 %), STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC (23 %), TCHAS (10 %) a STRABAG (8 %).


V Plzni, dne 22. července 2008


Další informace poskytne:

Jiří Bigas, vedoucí realizačního týmu P.G.Management
jiri.bigas@pgm.cz
224 916 850
724 042 370

Ing. Josef Holý, manažer technického úseku ÚKEP
holy@plzen.eu
378 035 955
724 507 449