Základní informace I Stavby I Aktuality I Odkazy I Kontakt

 

Kanalizace v Lochotínské ulici – komplikace a harmonogram

Kanalizační systém v Radčicích, Křimicích a Lochotíně je rozsáhlá stavba, která významně zkvalitní podmínky pro bydlení i podnikání v této lokalitě a bude také důležitým ekologickým přínosem. Jen v rámci Lochotínské ulice se na novou kanalizaci napojí 67 znečišťovatelů a v oblasti Radčic a Křimic dalších zhruba 550 znečišťovatelů. Veškeré splaškové odpadní vody odtud potečou k vyčištění do městské čističky odpadních vod před jejich vypuštěním do řeky Berounky.

Podle původního harmonogramu výstavby měly stavební práce začít na počátku dubna 2007 a skončit měly do 31. března 2008. Stavební práce začaly 19. dubna 2007, ale jejich ukončení bylo posunuto do 25. května 2008. Hlavním důvodem změny termínu byla žádost ZOO Plzeň.
Zoologická zahrada má nejvyšší návštěvnost právě v letních měsících a tržby ze vstupného jsou významným zdrojem pro rozvoj ZOO a pro její údržbu. Proto bylo zahájení výstavby kanalizace v Lochotínské ulici posunuto z  1. června 2007 na 17. září 2007. Na základě tohoto posunu byl zpracován nový harmonogram, který zohledňoval tento více než tříměsíční výpadek. Konečný termín ukončení stavby byl posunut na 25. květen 2008.

Komplikace na stavbě

Pro výstavbu kanalizace bylo vydáno platné stavební povolení, v rámci přípravy stavby a před zahájením stavebních prací byla projednávána dopravní opatření, následně byla správním orgánem povolena dopravně inženýrská opatření. Není možné dát souhlas veřejnosti k užívání provizorních nevyhovujících staveništních cest z důvodu bezpečnosti osob a ochrany majetku. Všude tam, kde se v zástavbě provádí jakákoliv výstavba, nastává dočasné omezení provozu, tomu se nelze vyhnout.
Kanalizace v Lochotínské ulici zahrnuje kanalizační stoky v ulicích Lochotínská, Dělnická, Kleisslova, Keřová, napojení Radčického kanalizačního výtlaku do stoky v Lochotínské, dále splaškovou čerpací stanici Na Poříčí a rekonstrukci odlehčovací komory na Roudné. Výstavba kanalizace není komplikována jen rozsahem, ale i dalšími faktory. Jak se při výstavbě liniových staveb stává, vyskytl se i v tomto případě problém s jinou polohou vodovodů v této lokalitě.
Fungující vodovodní řady jsou z roku 1930 a jejich skutečná poloha je jiná, než jakou udávaly mapy vodovodní sítě. Po projednání se správcem a provozovatelem vodovodu, po přepracování projektu musel být jeden vodovod zrušen a další přeložen. S tím souvisela i nezbytnost upravit polohu kanalizační stoky v Lochotínské ulici. Navíc byla při výkopových pracích objevena stará dešťová kanalizace, která nebyla zanesena v žádných mapách.

Harmonogram prací

Harmonogram, který stanovil jako termín dokončení stavby 25. květen 2008, byl zpracován v lednu 2008 a byly do něj zahrnuty veškeré do té doby známé skutečnosti. Vzhledem k výše uvedeným závažným komplikacím se skutečným umístěním inženýrských sítí bude muset být bohužel konečný termín dokončení stavby v Lochotínské ulici posunut, a to i přes snahu dodavatele stavebních prací, kterou je společnost Hochtief CZ, operativně reagovat na vzniklé problémy. Aktuální termíny jsou tedy následující :
Dne 22. května  2008 bude zahájen provoz čerpací stanice splaškových odpadních vod v ulici Na Poříčí.
Termín pro položení kanalizační stoky, pro její zásyp, zahutnění včetně provizorní úpravy povrchů vozovek byl po dohodě s investorem stanoven do 12. června 2008.
Konečné asfaltobetonové úpravy povrchů vozovky Lochotínské ulice se plánují v termínu od 12.6.2008 do 21.7.2008.
Tím ovšem výčet činností prováděných v souvislosti s budováním kanalizace nekončí. Od 23. května 2008 se bude provádět přepojování kanalizačních přípojek a budování prodloužených odboček z kanalizační stoky v Lochotínské ulici. S tím souvisí úplná uzavírka komunikace Lochotínské ulice následovně:
1. v termínu od 23. května do 15. června 2008 bude uzavírka Lochotínské ulice od křižovatky ke Kauflandu k budově čp. 13. tj. po křižovatku s ulicí Na Poříčí. Objízdná trasa bude ulicí Na Poříčí.
2. v termínu od 12. června do 22. června 2008 bude úplná uzavírka Lochotínské ulice v úseku od Dělnické ulice podél domu čp. 162, dále podél budovy čp. 381 až po levotočivou zatáčku. Objízdná trasa bude Radčickou ulicí a ulicí Pod Vinicemi.

Význam kanalizace

Tato stavba je dotována ze 75% z peněz Evropské unie a ze 4% z peněz Státního fondu životního prostředí ČR, město Plzeň využilo tuto jedinečnou příležitost, aby zlepšilo vodohospodářskou infrastrukturu, tj. kanalizaci a zásobování obyvatel pitnou vodou.
Celkové náklady projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně, jehož součástí je i kanalizace v Lochotínské ulici, jsou plánovány na 56,5 mil. eur. Realizace projektu, který patří k největším v novodobé historii města, sice přináší lidem potíže a komplikace, ale vybudování bude znamenat velký přínos pro všechny obyvatele Plzně.


V Plzni, dne 19. května 2008


Další informace poskytne:

Jiří Bigas, vedoucí realizačního týmu P.G.Management
jiri.bigas@pgm.cz
224 916 850
724 042 370

Ing. Josef Holý, manažer technického úseku ÚKEP
holy@plzen.eu
378 035 955
724 507 449