Základní informace I Stavby I Aktuality I Odkazy I Kontakt

 

Budování kanalizace v Lochotínské ulici

Kanalizace v Lochotínské ulici zahrnuje kanalizační stoky v ulicích Lochotínská, Dělnická, Kleisslova, Keřová, napojení Radčického kanalizačního výtlaku do stoky v Lochotínské, dále splaškovou čerpací stanici Na Poříčí a rekonstrukci odlehčovací komory na Roudné.

Dle původního harmonogramu výstavby měly být stavební práce zahájeny počátkem dubna 2007 a měly skončit do 31.3.2008.
Stavební práce započaly 19. dubna 2007 a jejich ukončení je posunuto do 25.5.2008. Hlavním důvodem změny termínu je skutečnost, že na žádost ZOO Plzeň bylo posunuto zahájení výstavby kanalizace v Lochotínské ulici z  1.6.2007 na 17.9.2007. Nejvyšší návštěvnost plzeňské ZOO je právě v letních měsících a tržby z návštěvnosti jsou významným zdrojem pro rozvoj ZOO a pro její údržbu.
Na základě tohoto posunu byl zpracován nový harmonogram, který zohledňuje tento více než tříměsíční výpadek, tzn. posun konečného termínu do 25.5.2008. Do této změny hamonogramu je rovněž zapracovaná vyvolaná částečná přeložka stávajícího vodovodu DN200 a s tím spojená částečná změna polohy kanalizační stoky v Lochotínské ulici. Stávající vodovodní řad je z roku 1930, a jeho skutečná poloha je jinde nežli udávají mapy vodovodní sítě, ze kterých vycházel projektant.
Pro výstavbu kanalizace bylo vydáno platné stavební povolení, v rámci přípravy stavby a před fyzickým prováděním stavebních prací byly byla projednávána dopravní opatření,  následně byla správním orgánem povolena dopravně inženýrská opatření. Není možné dát souhlas veřejnosti k užívání provizorních nevyhovujících staveništních cest z důvodu bezpečnosti osob a ochrany majetku. Všude tam, kde se v zástavbě provádí jakákoliv výstavba, nastává dočasné omezení provozu, tomu se nelze vyhnout. Tato stavba je dotována ze 75% z peněz EU a ze 4% z peněz Státního fondu životního prostředí ČR, město Plzeň využilo tuto jedinečnou příležitost, a to je potřeba si uvědomit. Celkové náklady projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně, jehož součástí je i kanalizace v Lochotínské ulici, jsou plánovány na 56,5 mil. €.
V rámci Lochotínské ulice bude do nové kanalizace napojeno 67 znečišťovatelů, v rámci zaústěného kanalizačního výtlaku z oblasti Radčici a Křimic bude připojeno dalších cca 550 znečišťovatelů. Veškeré splaškové odpadní vody potečou na městskou ČOV, kde po vyčištění budou vypuštěny do řeky Berounky.


V Plzni, dne 26. března 2008


Další informace poskytne:

Jiří Bigas, vedoucí realizačního týmu P.G.Management
jiri.bigas@pgm.cz
224 916 850
724 042 370

Ing. Josef Holý, manažer technického úseku ÚKEP
holy@plzen.eu
378 035 955
724 507 449