Základní informace I Stavby I Aktuality I Odkazy I Kontakt

 

Vodojem Lobzy: před dokončením

Vodojem Lobzy je téměř celý vybetonován a v nejbližších měsících bude připravován pro zkoušku vodotěsnosti. Kompletně bude stavba dokončena v srpnu 2008. Vodojem je s rozměry 84 x 51 x 6 metrů největší stavbou projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně – do výkopu by se vešlo celé jedno fotbalové hřiště. Hloubka výkopu je od 7,5 do 12,3 metru, při hloubení bylo vytěženo téměř 51 395 m3 zeminy, na stavbě bylo uloženo 4 012 m3 železobetonu a 432 tun výztuže.

Vodojem Lobzy je navržen pro jímání pitné vody o celkovém objemu až 2 x 10 000 m3. Jeho vybudováním budou vyřešeny problémy se zásobováním pitnou vodou v městské části Lobzy a Doubravka, zejména podél Rokycanské třídy, kde nyní nedostatečný tlak v síti způsobuje problémy v zásobování obyvatel.
Cena stavby za celý vodárenský soubor Lobzy, včetně vodovodu z vodojemu Homolka, je 15 milionů eur vč. DPH.

Rekapitulace: projekt Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně je ze dvou třetin hotov

Vodárenský soubor Lobzy
Je provedena pokládka vodovodního řadu DN600 z vodojemu Homolka přes Slovany a dále podél řeky Úslavy až do Republikánské ulice v Lobzích. Dokončeny jsou další vodovodní řadů ve Hřbitovní ulici, v ulici Pod Vrchem, Ke Špitálskému lesu a Na Dlouhých. Byla provedena pokládka vodovodních řadů pod Rokycanskou třídou a před Kovodružstvem.
Na vodárenském souboru Lobzy bude vybudováno 8 220 m nových řadů o průměru 200 až 600 mm z tvárné litiny. V současné době je položeno 7 365 m nových řadů.

Vodárenský soubor Vinice
Byla provedena kompletní betonáž vodojemu, tj. dna, stěn i stropu, dále kompletní betonáž armaturní komory. Na počátku října se proto mohla uskutečnit zkouška vodotěsnosti vodojemu, tj. napouštění jednotlivých komor vodou.
Dále bylo položeno výtlačné potrubí 2x DN 500 v délce 500 metrů a potrubí odpadu z vodojemu DN 500 v délce 500 metrů. Dále bylo položeno potrubí vodovodního zásobního řadu Tylova ulice v délce 400 metrů.Na tavbě zásobního řadu Lochotínská ulice – je dokončena pokládka potrubí DN 350 v úseku podél ZOO včetně asfaltobetonového povrchu, pokračuje pokládka směrem k Lochotínské ulici, celkem položeno zhruba 1500 metrů potrubí.

Retenční nádrž Gera
Je provedena kompletní betonáž retenční nádrže a úspěšně proběhla zkouška vodotěsnosti nádrže, tj. její kompletní napuštění vodou. Probíhají práce na odtokové šachtě z nádrže.

Retenční nádrž Bolevec
Byla dokončena betonáž dna, stěn i stropu nádrže. Dále byla realizována základová deska a stěny propojovací stoky, provedena betonáž stěn upravené stoky, betonáž stěn odlehčovací komory, betonáž stěn lapáku stěrku a nyní se provádějí bourací práce na dosavadní stoce – bourání stropu staré stoky.

Kanalizace Křimice, Radčice, Lochotín
Je provedena pokládka kanalizačního výtlaku v souběhu se ZOO a je dokončen asfaltobetonový povrch vozovky. Celkem jsou položeny téměř 4 km výtlačného kanalizačního potrubí.
Je dokončen zásyp čerpací stanice s retenční nádrží na ČOV Křimice zeminou.
Probíhá pokládka gravitační splaškové kanalizace v Plzeňské ulici, probíhá výstavba splaškové kanalizace v Radčicích.
Čerpací stanice Na Poříčí – je dokončena betonáž nádrže do úrovně terénu, probíhá výstavba nadzemní části a výstavba odpadového potrubí do řeky Mže.

Kanalizace Valcha
Je položeno zhruba 80 procent splaškového kanalizačního potrubí včetně výtlačného potrubí.


Město Plzeň do konce měsíce září uhradilo dodavatelům stavebních prací a služeb projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury částku 18,730.483 eur. Z Fondu soudržnosti EU zatím Plzeň obdržela dotační částku 7,708.478 eur a ze Státního fondu životního prostředí částku 11,471.434 korun.


V Plzni, dne 30. října 2007


Další informace poskytne:

Jiří Bigas, vedoucí realizačního týmu P.G.Management
jiri.bigas@pgm.cz
224 916 850
724 042 370

Ing. Josef Holý, manažer technického úseku ÚKEP
holy@plzen.eu
378 035 955
724 507 449