Základní informace I Stavby I Aktuality I Odkazy I Kontakt

 

Vodárenský soubor Lobzy

Základní informace o stavbě:
Vodárenský soubor Lobzy bude tvořit výtlačný řad pitné vody vedený z vodojemu Homolka přes městskou část Slovany a Lobzy až do místa nově navrženého vodojemu Lobzy. Vodojem je navržen pro jímání pitné vody o celkovém objemu až 2 x 10000 m3. Jeho vybudováním budou eliminovány problémy se zásobováním pitnou vodou v městské části Lobzy a Doubravka, zejména podél Rokycanské třídy, kde nyní nedostatečný tlak v síti způsobuje problémy v zásobování pitnou vodou. Celková délka potrubí bude zhruba 7 kilometrů.

Vodojem Lobzy buduje akciová společnost Stavby silnic a železnic. Výtlačný řad DN 600, který je součástí vodárenského souboru, realizuje společnost s.r.o. TCHAS.
 


2006 listopad, prosinec - zahájení stavby:
 

 
Staveništní billboard informuje o pomoci Evropské unie.  

Stavební jáma vodojemu.

Vodojem Lobzy je podzemní železobetonová nádrž na pitnou vodu o objemu 2 x 10.000 m3 I. tlakového pásma vodovodu Plzeň. Bude umístěn na stejné výškové úrovni jako nynější vodojem Homolka a jako připravovaný vodojem Vinice.

Na objektu vodojemu bylo vybudováno zařízení staveniště včetně elektropřípojky a provizorní přístupové komunikace. Byl proveden pyrotechnický a archeologický průzkum a poté začaly výkopové práce pro založení vodojemu. V roce 2006 bylo vytěženo 43.560 m³ zeminy a zajištěno 1.112 m² svahů jámy torkretem. Tento objem prací představuje 30 procent z celkového objemu. Pro terénní a sadové úpravy byla sejmuta ornice v objemu 1.602 m³, která byla odvezena na mezideponii. Tím je hotovo 17 procent prací z jejich celkového objemu.

 
Staveniště výtlačného řadu u Úslavy.   Rýha vodovodu vede podél řeky.

Výtlačný řad DN 600 spojí vodojem Homolka s vodojemem Lobzy. Celková délka trasy výtlačného přívodního řadu činí 3,8 km. Dále bude položeno ještě 3,2 km potrubí distribuční sítě v oblasti Lobez a Doubravky.

Na výtlačném řadu byly práce zahájeny pokládkou vodovodního potrubí v bermě řeky Úslavy, která byla k 31. prosinci 2006 v délce 997 metrů dokončena. Počátkem a v průběhu prosince byly zahájeny práce na protlaku pod železniční tratí České Budějovice - Plzeň a bylo zahájeno kácení stromů a křovin v parku a lesoparku Homolka. Práce byly koncem prosince 2006 dokončeny v délce 36 metrů včetně startovací a koncové jámy. V průběhu ledna 2007 pokračovaly práce na pokládce vodovodního potrubí v bermě řeky Úslavy (cca 80 metrů) tak, aby koncem ledna mohla být zahájena realizace shybky pod řekou Úslavou. Od počátku ledna 2007 byly zahájeny také práce na pokládce vodovodního řadu v areálu vodojemu Homolka a přípravné práce na protlacích pod Plzeňskou cestou a Nepomuckou třídou tak, aby mohly být do 15. března hotové.
 


2007 leden - březen:

 

 
Stavební jáma má rozměry 60 x 100 metrů.  

Na staveništi natáčela reportáž televize ZAK.

V prvním čtvrtletí 2007 dokončily Stavby silnic a železnic na objektu vodojemu Lobzy zemní práce na jámě pro vodojem se zabezpečením stěn torkretem. Bylo vytěženo 50.000 m3 zeminy, a vznikla tak jáma, do které by se vešly tři činžovní domy. Dále byly provedeny štěrkové podkladní vrstvy pro podkladní betony a začaly práce na ukládce výztuže desky.

Na výtlačném řadu vybudoval TCHAS Od ledna do března 2007 shybku pod řekou Úslavou a položil vodovodní potrubí DN 600 v délce zhruba 200 metrů mezi protlakem pod tratí Plzeň – České Budějovice a shybkou pod řekou Úslavou. Současně byly v lednu 2007 zahájeny práce na pokládce vodovodního potrubí DN 600 v areálu vodojemu Homolka. V průběhu ledna až února 2007 byly realizovány protlaky pod ulicemi Plzeňská cesta a Nepomucká a bylo položeno vodovodní potrubí z vodojemu Homolka až na křižovatku ulic Nepomucká a U Školky. Po vyřízení příslušných povolení byly v průběhu měsíce března zahájeny rovněž výkopové práce a pokládka vodovodního potrubí v ulicích Stanka Vodičky a U Školky. Na rekonstrukcích vodovodního řadu DN 800 – Homolka a šachty číslo 14 – Homolka byly v březnu zahájeny přípravné práce.
 


2007 duben - červen:

Betonáž dna vodojemu.

 

Bedněni pro betonáž vodojemu.

Na stavbě vodojemu Lobzy dokončily Stavby silnic a železnic armování a betonáž dna a nyní pokračuje betonáž obvodových stěn vodojemu. Podle harmonogramu pokračuje rovněž výstavba vodovodních řadů. Dokončena byla pokládka vodovodu v ulici Nohova a Stanka Vodičky, v ulici U školky, ulici Topolová a v části Slovanské aleje. Je položeno 2300 metrů vodovodního potrubí DN600 a dokončen protlak pod Lobezskou ulicí.


2007 červenec – říjen 2007:

 

 
Napojení vodovodu do vodojemu.   Závěrečné práce na stropě vodojemu.

Na stavbě vodárenského souboru byla dokončena pokládka vodovodního řadu DN600 z vodojemu Homolka přes Slovany a dále podél řeky Úslavy až do Republikánské ulice v Lobzích. Dokončeny jsou rovněž další vodovodní řady ve Hřbitovní ulici, v ulici Pod Vrchem, Ke Špitálskému lesu a Na Dlouhých. Byla provedena pokládka vodovodních rour pod Rokycanskou třídou a před Kovodružstvem. U tohoto vodárenského souboru bude vybudováno celkem 8.220 m nových řadů o průměru 200 až 600 mm z tvárné litiny. V současné době je položeno 7.365 m nových řadů.


2007/2008 listopad – leden:

 

 
Strop vodojemu  

Nástavba armaturní komory

Stavební firma propojila vodovodní řady na Rokycanské třídě. Dokončila vyvložkování vodovodního řadu na Homolce a uskutečnila zkoušku těsnosti. Pokračovala stavba vodovodního řadu v ulici Pod vrchem.

Na vodojemu je před dokončením stavba střechy armaturní komory a dokončena byla betonáž stěn. Vodojem tak byl připraven na zkoušku vodotěsnosti.


2008 únor – duben:

Provádí se zásyp vodojemu. Úspěšně byla zkouška vodotěsnosti vodojemu. A dále je kompletně dokončen vodovodní řad DN 600 z vodojemu Homolka včetně úspěšné tlakové zkoušky. Uvnitř vodojemu probíhá montáž technologie a montáž vzduchotechniky.


2008 květen - červenec:

 

 
Vodojem Lobzy – čerpadlo.  

Vodojem Lobzy – strojovna.

Obrovská nádrž vodojemu je překryta zeminou a byly provedeny další nezbytné terénní úpravy. Úspěšně proběhla zkouška vodotěsnosti vodojemu a uvnitř vodojemu je dokončena montáž technologie a montáž vzduchotechniky. Kompletně jsou osazena všechna čerpadla a nyní se provádí kompletace elektrorozvodů. Je provedena tlaková zkouška vodovodu DN600 z vodojemu Homolka do vodojemu Lobzy.

 


2008 srpen – říjen:
 

  -
Příjezdová komunikace k vodojemu Lobzy.  

Terénní úpravy a oplocení vodojemu.

Vodárenský soubor Lobzy byl dokončen a 15. září 2008 byl uveden do zkušebního provozu.


2009 leden:
 

-

K dokončenému vodojemu Lobzy byla umístěna pamětní deska, která informuje veřejnost o základních faktech projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně.

[ Zpět ]