Základní informace I Stavby I Aktuality I Odkazy I Kontakt

 

Kanalizační systém splaškové kanalizace Křimice, Radčice a Lochotín

Základní informace o stavbě:
Kanalizační systém splaškové kanalizace Křimice, Radčice a Lochotín bude mít celkovou délku zhruba 14 kilometrů. Umožní plnohodnotné bydlení v okrajových částech města Plzně. Protože bude napojen na stávající kanalizační systém města, bude zaručeno kvalitní čištění odpadních vod v městské čistírny odpadních vod před jejich vypuštěním do řeky Berounky.

Práce na odkanalizování městských částí Křimice, Radčice a Lochotín a realizují společně akciová společnost HOCHTIEF CZ a akciová společnost Strabag.
 


2006 listopad, prosinec: zahájení stavby

 

 

Pohled na staveniště v Křimicích.

  Křimice – betonování čerpací stanice.

 

 
Staveniště v Radčicích.   Radčice – rýha pro výtlačný řad.

 

 

Stavební práce na Lochotíně začaly.

 

Budoucí čerpací stanice Na Poříčí.

Kanalizace Křimice, Radčice a Lochotím zahrnuje gravitační splaškovou kanalizaci v Radčicích s jednou čerpací stanicí, gravitační kanalizaci a kanalizační výtlak v Křimicích, včetně 3 čerpacích stanic, a kanalizační výtlak při Lochotínské ulici s jednou čerpací stanicí Na Poříčí. Celková délka potrubí činí 14 km, z toho je 8 km gravitační kanalizace a 6 km výtlačné kanalizační potrubí.

Pro odkanalizování městských částí Radčice, Křimice a Lochotín bylo vybudováno zařízení staveniště, včetně přípojek, a sejmutá ornice byla odvezena na skládku. Začaly hrubé terénní úpravy pro vybudování budoucích objektů. Na trase kanalizace bude několik čerpacích stanic, u kterých jsou dokončeny železobetonové konstrukce stěn, dna, případně stropu stanice. V úseku 600 metrů je také dokončen výtlak.


2007 leden - březen:

 

 

Stavba čerpací stanice CS-B2 v Křimicích.

  Na Poříčí: Lidová tvořivost, nebo vandalství?

V současné době je položeno 350 metrů potrubí DN 200 (TLT) na Radčickém přivaděči v ulici Pod Vinicemi a je proveden protlak pod Radčickou ulicí. Na zásobním řadu Lochotínská ulice Strabag položil 50 metrů potrubí DN 350 (TLT) v ulici Pod Vinicemi, probíhají zemní práce a další pokládka trub. Na odpadu z vodojemu je hotový protlak pod Radčickou ulicí. U výtlačných řadů byl dokončen jeden ze dvou protlaků tohoto objektu pod Radčickou ulicí, v současné době probíhají práce na druhém.

HOCHTIEF CZ pokračoval v pracích na výtlaku B DN 200, kde jsou dokončené spodní konstrukční vrstvy komunikace, propojení a vystrojení čtyř šachet. V uvedeném úseku byla provedena betonáž nadzemní části a tropu čerpací stanice B, u čerpacích stanic B1 a B3 byly dokončeny jejich obsypy. Čerpací stanice B2 byla podrobena zkoušce těsnosti, která potvrdila kvalitně odvedeno práci. V místě výtlaku B a B2 byly vykáceny některé stromy, které musely ustoupit realizaci projektu. Byla dokončena také betonáž stropu revizní šachty a její zásyp zminou.


2007 duben - červen:

 

 
Výkop rýhy kanalizace v Plzeňské ulici.   Čerpací stanice v Radčicích.

Stavební firmy dokončily armatury a bednění stěn nádrže čerpací stanice Na Poříčí, pokračuje betonáž stěn. Celkem je v současné době položeno zhruba 1750 metrů výtlačného potrubí splaškové kanalizace a 750 metrů gravitační kanalizace. Probíhá pokládka kanalizace v Keřové ulici a v Plzeňské ulici.


2007 červenec – říjen 2007:

 

 
Křimice – zásyp čerpací stanice B2 s retenční nádrží.   Propojení výtlaku z Křimic a Radčic.
     
 
Radčice – šachta na výtlaku B3 u řeky Mže.   Budování výtlaku v Lochotínské ulici.

Na stavbě kanalizačního systému je dokončena pokládka kanalizačního výtlaku v souběhu se zoo a byl dokončen asfaltobetonový povrch vozovky. Celkem jsou položeny téměř 4 km výtlačného kanalizačního potrubí. Stavební firmy dokončily zásyp čerpací stanice s retenční nádrží zeminou. Probíhá pokládka gravitační splaškové kanalizace v Plzeňské ulici a výstavba splaškové kanalizace v Radčicích. U čerpací stanice Na Poříčí je dokončena betonáž nádrže do úrovně terénu, před dokončením je výstavba její nadzemní části a výstavba odpadového potrubí do řeky Mže.


2007/2008 listopad – leden:

 

 

Čerpací stanice Na Poříčí.

   Tlumící komora Na Poříčí.

Prováděla se pokládka splaškové kanalizace v Radčicích a pokládka posledního úseku splaškové kanalizace v obytné zóně v Křimicích.  U čerpací stanice Na Poříčí byly dokončeny tlumící komoru a odpad do řeky, je provedena přípojka elektrické energie a vody. A jsou dokončeny úpravy na odlehčovací komoře Roudná.


2008 únor – duben:

 

 
Budování kanalizace v Lochotínské ulici.   Čerpací stanice v ulici Na poříčí.
     
 
Kanalizace v Jilmové ulici v Radčicích.   Kanalizace v ulici Družstevníků v Radčicích.

Čerpací stanice B v Radčicích: je dokončena hrubá stavba, je osazena strojní technologie a elektrorozvody a je dokončena elektropřípojka. Čerpací stanice B1 v Křivicích: je dokončena hrubá stavba, je osazena strojní technologie a elektrorozvody, je dokončena rovněž elektropřípojka.  Čerpací stanice B2 v Křimicích: je osazena strojní technologie a elektrorozvody, dokončen byl zásyp a obsyp a je dokončena elektropřípojka.  Čerpací stanice B3: je osazena strojní technologie a elektrorozvody, byl proveden obsyp nádrže zeminou.  Čerpací stanice Na Poříčí: je provedena hrubá stavba, dokončena střecha včetně klempířských konstrukcí, dokončuje se montáž technologie a elektrorozvodů. Je dokončena tlumící komora odpadu z čerpací stanice.
Položena byla kanalizace v ulici Keřová včetně úpravy povrchu vozovky a kanalizace v Dělnické a Klleislově ulici. Provádí se pokládka kanalizace v Lochotínské ulici a v v Radčicích. V ulici Družstevníků se provádí kanalizace strojním řízeným protlakem.


2008 květen – červenec:

 
Čerpací stanice B v Radčicích – je dokončena hrubá stavba, stanice je osazena strojní technologie a elektrorozvody, je dokončena elektropřípojka a osazuje se řídící systém. Čerpací stanice B1 v Křimicích – montuje se řídící a ovládací systém. Čerpací stanice B2 v Křimicích – montuje se řídící a ovládací systém. Čerpací stanice B3 - provedena elektropřípojka, montuje se řídící a ovládací systém. Čerpací stanice Na Poříčí byla uvedena do zkušebního provozu.
Byla položena kanalizace v ulici Keřová, včetně úpravy povrchu vozovky, je položena kanalizace v  Klleislově ulici. Pokračuje pokládka kanalizace v Radčicích, kde už je dokončena stoka v ulici K zámečku, Na Jívách, Jarní, ulice u školy. V ulici Družstevníků je dokončen řízený protlak,  provádí se práce  v ulici Jilmová a Na Mazinách.
K 21. červenci byla dokončena kanalizace v Lochotínské ulici, a to včetně přepojení veškerých přípojek, prodloužených odboček a finálních asfaltobetonových úprav povrchů vozovky.


2008 srpen – říjen:

 

-   -

Dokončená přečerpávací stanice Na Poříčí s informačním panelem.

  Čerpací stanice v Křimicích.

Zhotovitel, stavební sdružení Čistá voda, dokončoval stavební práce na pokládce stok v Radčicích, včetně prodloužených odboček, a opravy povrchů vozovek.

[ Zpět ]