Základní informace I Stavby I Aktuality I Odkazy I Kontakt

 

Retenční nádrž Gera

Základní informace o stavbě:
Retenční nádrž Gera bude situována za Boleveckou ulicí nedaleko vysokoškolských kolejí. Je navržena jako podzemní železobetonový monolitický objekt s retenčním objemem 2350 m3.

Tuto retenční nádrž buduje akciová společnost HOCHTIEF CZ.
 


2006 listopad, prosinec - zahájení stavby:
 

 
Staveniště Gera  

Jáma retenční nádrže.

Retenční nádrž Gera je železobetonová monolitická podzemní zastropená nádrž na kanalizační stoce v Bolevecké ulici o retenčním objemu 2350 m3. Nádrž bude sloužit k zachycení prvotního splachu při prudkých přívalových deštích. Součástí nádrže bude elektrická přípojka, vodovodní přípojka a obslužná komunikace.

U retenční nádrže Gera je v současné době vybudováno zařízení staveniště, včetně přípojek, a v oblasti je sejmutá ornice, aby mohly začít hrubé terénní úpravy. Během uvedených prací bylo vykopáno cca 8.000 m³ zeminy, která byla odvezena na skládku.

 


2007 leden - březen:

HOCHTIEF CZ získal báňské povolení k trhacím pracím na zhruba 4000 m3 horniny, Poté bylo zahájeno vrtání a odstřely. Dosud je odstřeleno přibližně 75 procent, tj. 3000 m3 horniny.

 


2007 květen - červen:

Stěny retenční nádrže.

Akciová společnost HOCHTIEF CZ postupně vyhloubila stavební jámu pro retenční nádrž. Provedla úpravu základové spáry a podkladní betony. Dokončila rovněž armování a betonáž dna retenční nádrže. A v průběhu června dokončila betonáž dna retenční nádrže, betonáž obvodových stěn a dělících stěn nádrže.

 

Práce na betonáži stěn pokračují.

 


2007 červenec – říjen:
 

 
Vodovodní potrubí bude odvádět zadrženou dešťovou vodu.  

Retenční nádrž Gera je těsně před dokončením.

Na staveništi retenční nádrže na Geře je dokončena kompletní betonáž nádrže a úspěšně proběhla zkouška její vodotěsnosti, tj. její kompletní napuštění vodou. Probíhají práce na odtokové šachtě z nádrže.


2007/2008 listopad – leden:
 

 
Retenční nádrž Gera – odvětrání nádrže.  

Retenční nádrž Gera – vyplachovací vana.

Bylo provedeno vyčerpání vody po úspěšné zkoušce vodotěsnosti. Jsou položeny chráničky pro elektrickou přípojku a dokončeno bylo zhruba 50% vzduchotechniky. Stavební firma provedla broušení dna nádrže. Je dokončena vodovodní přípojka, lapač štěrku a odtoková šachta.

 


2008 únor – duben:

Železobetonová konstrukce nádrže je kompletně provedena včetně úspěšné zkoušky vodotěsnosti. Provádí se zásyp nádrže. Uvnitř nádrže se provádí rozvody vody do vyplachovacích klapek a montáž stavítek.  Dokončena byla část odtokového potrubí DN1400 a je dokončeno rovněž napojení stávajícího potrubí DN 1000. Hotová je přípojka elektrické energie.
 


2008 květen - červenec:
 

 
Retenční nádrž Gera – vyústění vzduchotechniky nad terén.  

Retenční nádrž Gera – obslužná lávka.

Železobetonová konstrukce nádrže je kompletně provedena, včetně úspěšné zkoušky vodotěsnosti. Jsou dokončeny zásypy nádrže, zásyp odlehčovací komory a nátoku. Jsou provedeny rozvody vody a provedena montáž vyplachovacích klapek a je kompletně dokončena stavební elektroinstalace. Provádí se práce na příjezdové komunikaci a dokončuje se odvodňovací příkop.


2008 srpen – říjen:
 

-   -
Terénní úpravy v okolí retenční nádrže.  

Parková úprava nad retenční nádrží.

Byly provedeny komplexní zkoušky stavebního díla a 24. října se uskutečnilo předání a převzetí stavby. Investor retenční nádrž převzal.


2009 leden:
 

-

K dokončené retenční nádrži Gera byla umístěna pamětní deska, která informuje veřejnost o základních faktech projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně.

[ Zpět ]