Základní informace I Stavby I Aktuality I Odkazy I Kontakt

 

Retenční nádrž Bolevec

Základní informace o stavbě:
Retenční nádrž Bolevec bude umístěna při komunikaci U Velkého rybníka nedaleko železniční trati na Žatec. Je navržena jako podzemní železobetonový monolitický objekt s retenčním objemem 3100 m3.

Tuto retenční nádrž buduje akciová společnost HOCHTIEF CZ.
 


2006 listopad, prosinec - zahájení stavby:

 
Staveniště Bolevec.   Výkop pro retenční nádrž.

Retenční nádrž Bolevec bude železobetonová monolitická podzemní zastropená nádrž na kanalizační stoce v ulici U Velkého rybníka. Retenční objem nádrže činí 3100 m3. Součástí nádrže bude elektrická přípojka, vodovodní přípojka a obslužná komunikace.

Retenční nádrž Bolevec má vybudované zařízení staveniště, včetně přípojek, v lokalitě byla sejmuta ornice a byly zahájeny hrubé terénní úpravy. Stavební jáma pro budoucí stavbu je již z jedné čtvrtiny dokončena. Byly také zahájeny přípravné práce přeložky stoky, která byla přemístěna o několik metrů, aby mohly pokračovat výkopové práce.

 


2007 leden - březen:

 
Jáma retenční nádrže na Bolevci.   Příprava pro podkladní beton.

Na stavbě retenční nádrže bylo ze 100 procent zkompletováno záporové pažení, stavební jáma je hotová, včetně odvozu vytěžené zeminy na deponii. HOCHTIEF CZ na tomto staveništi dále přeložil stoku DN 1600 a zrealizoval přepojení odpadních vod do nové trasy. Pokračovalo budování přeložky VTL plynovodu DN 200 v délce 15 metrů a byla zahájena montáž výztuže a betonáž základové desky retenční nádrže.

 


2007 květen – červen:

 
Betonáž příček retenční nádrže.   Armování stropu nádrže.

Akciová společnost HOCHTIEF CZ dokončila a zprovoznila provizorní kanalizační obtok, položila nejprve na dno nádrže podkladní betonovou vrstvu a poté provedla armování a betonáž dna nádrže. Následovalo armování dělících stěn a kompletní betonáž dna nádrže, armování a betonáž obvodových stěn nádrže a dělících stěn komor. Po betonáži dělících stěn komor byla zahájena betonáž stropu nádrže.

 


2007 červenec – říjen:

Na stavbě retenční nádrže na Bolevci byla dokončena betonáž dna, stěn i stropu nádrže. Dále byla realizována základová deska a stěny propojovací stoky, dokončena betonáž stěn upravené stoky, betonáž stěn odlehčovací komory, betonáž stěn lapáku stěrku a nyní se provádějí bourací práce na dosavadní stoce – tj. bourání stropu staré stoky.


2007/2008 listopad – leden

 
Nástavba vzduchotechniky na nádrži.   Zavážení retenční nádrže na Bolevci.

Na betonové stěny nádrže byl nanesen vodotěsnící krystalizační nátěr. Je provedena kompletní betonáž manipulační komory. Dokončena byla rovněž odlehčovací komora včetně lapáku štěrku. Prováděly se nové spádové betony dna staré stoky a venkovní hydroizolace nádrže.


2008 únor – duben:

Železobetonová konstrukce nádrže a kompletace elektrorozvodů jsou kompletně dokončeny. Provádí se zásyp nádrže. Uvnitř nádrže se provádí montáž technologických rozvodů, kompozitních lávek, schodiště,protipožárních dveří, stavítek a jejich servopohonů. Provádí se pokládka čedičové dlažby do upravené stoky, do odlehčovací komory a do lapače štěrku. Před dokončením je montáž hradítek do odlehčovací komory a do propojovací stoky.
 


2008 květen - červenec:

 
Retenční nádrž Bolevec – obslužná komunikace.   Retenční nádrž Bolevec – obslužná lávka.

Železobetonová konstrukce nádrže je kompletně provedena. Byl dokončen zásyp nádrže a provádí se terénní úpravy. Dokončeny jsou také gabionové stěny kolem nádrže a buduje se příjezdová komunikace.  Je provedena kompletace elektrorozvodů a vzduchotechniky a provizorní obtok kanalizace byl již demontován.


2008 srpen – říjen:

-   -
Terénní úprava nad retenční nádrží.   Příjezdová komunikace k retenční nádrži.

Dne 5. srpna 2008 se uskutečnilo předání a převzetí stavby za účasti zástupců investora, správce stavby, zhotovitele a budoucího provozovatele: Investor retenční nádrž převzal a 7. října 2008 se uskutečnilo kolaudační řízení tohoto stavebního díla.


2009 leden:
 

-

K dokončené retenční nádrži na Bolevci byla umístěna pamětní deska, která informuje veřejnost o základních faktech projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně.

[ Zpět ]