Základní informace I Stavby I Aktuality I Odkazy I Kontakt

 

  • Události

  • Tiskové zprávy


Události

Slavnostní zakončení projektu

Plzeň, 19. listopadu 2008

Slavnostní zakončení projektu

Primátor města Plzně ing. Pavel Rödl (vpravo) a náměstek ministra pro místní rozvoj ing. Miroslav Kalous, jeho předchůdce v křesle plzeňského primátora, křtí čistou vodou pamětní desky pro všech šest staveb.

Slavnostním zakončením v Měšťanské besedě v Plzni se úspěšně uzavřel projekt Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně. Největší investice v novodobé historii města vyčistí odpadní vody před jejich vypuštěním do řeky Berounky, řeší deficit splaškové kanalizace, zejména v jejích okrajových částech, a zlepší zásobování Plzně pitnou vodou.

Projekt byl realizován v letech 2006 – 2008. Město Plzeň vybudovalo v těchto letech za 60,109.000 Eur, s podporou Evropské unie a českého státu, soubor šesti staveb –  vodárenské soubory Lobzy a Vinice, retenční nádrže Gera a Bolevec, kanalizaci Valcha a kanalizaci v Křimicích, Radčicích a Lochotíně.
Výběrové řízení na dodavatele největší novodobé stavební zakázky financované na území města z veřejných zdrojů vyhrálo a jednotlivé stavby realizovalo sdružení stavebních firem Čistá Plzeň. Sdružení tvoří společnosti HOCHTIEF CZ jako lídr (34 %), METROSTAV (25 %), Stavby silnic a železnic (23 %), TCHAS (10 %) a STRABAG (8 %).
Plzeň získala na realizaci projektu finanční pomoc z Evropské unie a od České republiky. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu  soudržnosti  částkou ve  výši 39,090.000 Eur a Státním fondem životního prostředí ČR částkou ve výši 63,325.850 Kč. Zbytek si město půjčilo od Evropské investiční banky.
Evropská unie poskytuje členským zemím z Fondu soudržnosti finanční prostředky určené na zlepšení životního prostředí a zvýšení kvality života obyvatel konkrétní členské země, nebo určitého regionu. Pomáhá tak snižovat hospodářské a sociální rozdíly mezi občany Evropské unie.

. . . . . .

Podívejte se na film...

Starší události:


Tiskové zprávy


Závěrečná zpráva o projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně

Vodárenské soubory, retenční nádrže a kanalizační systémy, které byly součástí rozsáhlého projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně, jsou v provozu. Město Plzeň vybudovalo za 60,109.000 Eur, s podporou Evropské unie a českého státu, soubor šesti staveb, které řeší deficit splaškové kanalizace a nedostatky v zásobování Plzeňanů pitnou vodou.

Město Plzeň získalo na realizaci projektu finanční pomoc z Evropské unie a od České republiky. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu  soudržnosti  částkou ve  výši 39,090.000 Eur a Státním fondem životního prostředí ČR částkou ve výši 63,325.850 Kč. Zbytek si město půjčilo od Evropské investiční banky.

Do konce roku 2008 bylo v rámci projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně celkem:

- městu Plzni vyfakturováno: 52 599 479,73 EUR
- městem Plzní uhrazeno: 49 692 391,74 EUR
- z Fondu soudržnosti inkasováno: 31 272 000,00 EUR
- ze SFŽP ČR inkasováno: 44 246 037,00 Kč

Projekt, který představoval jednu z největších investic v novodobé historii města, byl realizován v letech 2006 – 2008 a zahrnuje vodárenské soubory Lobzy a Vinice, retenční nádrže Gera a Bolevec, kanalizaci Valcha a kanalizaci v Křimicích, Radčicích a Lochotíně.

Vodárenský soubor Lobzy tvoří vodojem s kapacitou až 2 x 10.000 m3 pitné vody a výtlačný řad dlouhý zhruba 3,7 kilometrů vedený z vodojemu Homolka přes městskou část Slovany a Lobzy. Jeho vybudování odstranilo problémy se zásobováním pitnou vodou v městské části Lobzy a Doubravka, především podél Rokycanské třídy, kde nedostatečný tlak v síti dosud způsoboval obyvatelům problémy.
Zkušební provoz zahájen 15.9.2008
Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 1.12.2008

Hlavním objektem vodárenského souboru Vinice je vodojem o celkovém objemu 2 x 6.000 m3 pitné vody. Vodojem Vinice zlepší zásobování pitnou vodou v oblasti Roudné, části Lochotína, Vinic a v centru města. Zároveň bude díky němu možné odstavit z provozu starý a poruchový výtlačný řad z vodojemu Bory do vodojemu Sylván.
Zkušební provoz zahájen 1.10.2008
Kolaudační řízení se uskutečnilo dne 13.1.2009

Retenční nádrž Gera je podzemní železobetonový monolitický objekt s retenčním objemem 2.350 m3 vody. Jejím cílem je snížení množství odpadních vod v kanalizačním sběrači zejména při prudkých deštích, čímž se sníží riziko poškození kanalizace a zároveň bude zajištěno vyčištění odpadních vod před jejich vypuštěním do řeky Berounky.
Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 9.12.2008

Další nádrž na zadržování dešťové vody s retenčním objemem 3.100 m3 je v Bolevci a stejně jako nádrž Gera má snížit množství odpadních vod v kanalizačním sběrači a jejich vyčištění před vypuštěním do řeky.
Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 15.10.2008

Kanalizační systém splaškové kanalizace na Valše má celkovou délku zhruba 9 kilometrů a čerpání splaškových odpadních vod zajistí pět čerpacích stanic. Kanalizace umožní připojení 460 budov. Kanalizační systém je zaústěn do stávajícího Litického sběrače.
Zkušební provoz zahájen    15.9.2008
Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 4.11.2008

Druhý kanalizační systém splaškové kanalizace v Radčicích, Křimicích a Lochotině má celkovou délku téměř 14 kilometrů. Umožní plnohodnotné bydlení v okrajových částech města. Protože bude napojen na současný kanalizační systém města, bude zaručeno kvalitní čištění odpadních vod v městské ČOV před jejich vypuštěním do řeky Berounky.
Kolaudační řízení se uskutečnilo dne 27.1.2009


V Plzni, dne 10. února 2009


Další informace poskytne:

Jiří Bigas, vedoucí realizačního týmu P.G.Management
jiri.bigas@pgm.cz
224 916 850
724 042 370

Ing. Josef Holý, manažer technického úseku ÚKEP
holy@plzen.eu
378 035 955
724 507 449

 


Starší tiskové zprávy:

[ Zpět ]